1. Nghèo hèn mà biết bố thí cúng dường là khó.

 2. Giàu sang thông minh học đạo là khó.

 3. Quyết chết, bỏ thân mạng, tìm đạo là khó.

 4. Thấy được kinh Pháp Phật là khó.

 5. Sanh nhằm đời, thời có Phật là khó.

 6. Thấy sắc, biết sắc, nhịn sắc là khó.  Thấy dục, biết dục, nhịn dục là khó.

 7. Thấy tốt, lòng không ham, chẳng cầu, là khó.

 8. Bị nhục, biết nhục, không cảm thấy nhục, là khó.  Bị chọc giận, có máu giận mà không tức giận là khó.

 9. Có thể lực, không thấy mình cao, không thấy ỷ lại, là khó.

 10. Gặp việc, tạo thành vô tâm, là khó.

 11. Hoc rộng, hiểu nhiều, nghiên cứu rộng rãi, là khó.

 12. Trừ diệt tâm ngã mạn là khó.

 13. Chẳng khinh người chưa học là khó.

 14. Thật thành tâm bình đẳng là khó.

 15. Chẳng nói sự phải, sự quấy của người của ta là khó.

 16. Gặp đặng Thiện Trí Thức là khó.

 17. Thấy mình phàm phu, gặp thầy, lễ bái học đạo là khó.

 18. Tùy duyên cơ hóa độ người là khó.

 19. Thấy cảnh không động tâm là khó.

 20. Khéo biết phương tiện mọi việc làm là khó.

 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.