--- Đại Sư Thích Trí Tạng ---
 
#
MỤC LỤC Trang
1
Lời nóì đầu 1 - 4
2
Thiên ma cảnh biến hiện 5 - 9
3
Vân hành đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát [01] [02] 9 - 28
4
Tham quan cảnh vô gián địa ngục [01] 29 - 52
5
Viếng Ngũ Đài Sơn của Văn Thù Bồ Tát 53 - 70
6
Viếng Nga Mi Sơn của Phổ Hiền Bồ Tát 70 - 82
7
Thăm viếng cảnh Đâu Xuất Đà Thiên [01] [02] 83 - 109
8
Thăm viếng Cực Lạc Quốc Độ 110 - 124
9
Tham viếng Thượng Phẫm Liên Hoa 125 - 133
10
Tham viếng Trung Phẫm Liên Hoa 134 - 143
11
Tham Viếng Hạ Phẫm Liên Hoa 144-157
  --- HẾT ---  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.