03-12-2017 "Tâm Thư" Trang Nhà.
01-07-2017 Sư Tổ KimCangVienGiac Khai Thị Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo
10-16-2016 Sư Tổ KimCangVienGiac Khai Thị Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại đạo tràng QTATV.
09-16-2016 Hình Ảnh "Đại Lễ Vu Lan, Tu Học Nhập Hạ 2016, và Nhập Đông 2015" tổ chức tại Quán Thế Âm Thiền Viện".
07-10-2016 Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng pháp "Kinh Lăng Già Tâm Ấn 59" tại đạo tràng Online QTATV.
06-19-2016 Sư Tổ KimCangVienGiac Khai Thị Tâm Chúng Sinh tại đạo tràng Online QTATTGD.
   

 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.