Đại Lễ Phật Đản 2015 tổ chức tại Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego California/002l.jpg

Previous | Home | Next