Đại Lễ Vu Lan tại Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego 2015/001d.jpg

Previous | Home | Next