Đại Lễ Vu Lan tại Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego 2015/001h.JPG

Previous | Home | Next