Khóa Tu Nhập Hạ 2015 tại Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, San Diego./803c.jpg

Previous | Home | Next