Đại Sư Pháp Vân

Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa

Trí bát nhả suối nguồn thanh tịnh 
Phát từ thân khẩu ý tâm mình 
Phá tan màn u tối vô minh 
Ra Tam giới thoát vòng sanh tữ 

Tánh bát nhả viễn ly văn tự 
Chẳng luận bàn ngôn ngữ tư duy 
Bất khả đắc bất khả tư nghì 
Ai đạt ngộ tam thiên sụp đổ 

Chơn bát nhả quang minh rực rỡ 
Chuyển mê thành thiết trí như lai 
Tám mươi ngàn khỗ nảo trần ai  
Là tự tánh niết bàn tịch tịnh ...


 
 
Kinh A-Di-Đà 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Kinh Duy Ma Cật 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Kinh Kim Cang 01 02 03 04 05 06
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 . . . pháp
Kinh Nhân Quả Ba Đời 01 02 03
Kinh Tín Tâm Minh 01 02 03 04 05 06 07
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phần 2)
(Quán Âm Viên Thông + Ngũ Ấm Ma)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kinh Văn Thù Sỡ Thuyết Ma Ha Bát Nhã
Ba-La_Mật
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bích Nhâm Lục 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
48 Đại Nguyện Của Đức A-Di-Đà Phật
Thủ Lăng Nghiêm Đại Định
Trì Tụng Giới Bổn Bồ Tát Tai Gia [ Audio ] [ Video ]
 
 
Lễ Phật Đản Sanh [ May2010 ]
Lễ Vía Quán Âm [ Apr2010 ] [ Jul2010 ] [ Oct2010 ] [ Mar2011 ]
[ Oct2011 ] [ Oct2012 ] [ Oct2013 ]
Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo [ Jan2010 ] [ Jan2011 ]
Lễ Rằm Hạ Nguyên [ Nov2010 ] [ Nov2013 ]
Lễ Rằm Thượng Nguyên [ Feb2010 ]
Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát [ Aug2008 ]
 
 

  
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.