Quán Thế Âm Thiền Viện là do Sư Tổ Thiền Tông Thanh Tịnh Hải Tạng Đời thứ 98 dòng Pháp Nhãn sáng lập vào năm 1990. Thiền Viện đã được giấy phép chấp nhận của Liên bang Hoa kỳ và Tiểu bang California. Chư Thiền Sĩ xin mạn phép đi ngược dòng lịch sử để trình bày Phật Giáo Thiền Tông cho quý vị rõ. Phật Giáo Thiền Tông được thành hình tại Trung Hoa là do công đức Pháp khí và lòng từ bi của Tổ Thiền Tông đời thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma mà quý vị có thể chiêm ngưỡng hình tượng ngay trong chánh điện này.

Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã từ Ấn độ sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6, đời vua Lương-Võ-Đế. Ngài đã ngồi tại động Thiếu thất trên núi Thiếu lâm trong 9 năm trời để chờ Huệ Khả Đại Sư mà truyền pháp và ngôi Tổ. Lần lượt ngài Huệ Khả đã truyền y bát lại cho Tăng Xán Đại Sư. Ngài Tăng Xán đã truyền lại cho Đạo Tín Đại Sư. Đạo Tín Đại Sư truyền lại cho Hoằng Nhẫn Đại Sư. Hoằng Nhẫn Đại Sư truyền lại cho ngài Huệ Năng Đại Sư. Huệ Năng Đại Sư là Tổ thứ 6 ở Trung Hoa và là Tổ đời thứ 33 cũa Thiền Tông Truyền thừa từ Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Dưới sự lãnh giáo của Tổ Huệ Năng đã có 43 vị đắc pháp và nổi bật nhất là:
-Thiền Sư Hành Tư ở Thanh Nguyên
-Thiền Sư Hoài Nhượng ở Nam Nhạc.

Từ hai vị Tôn Đức này đã khai sáng ra 5 dòng Thiền mà người thời đó gọi là “ Ngũ Gia Thiền Tông “. Đó là:

1- Dòng Thiền Lâm Tế
2- Dòng Thiền Tào Động
3- Dòng Thiền Pháp Nhãn
4- Dòng Thiền Vân Môn
5- Dòng Thiền Quy Ngưỡng

Các Tông phái thiền này vẫn tiếp tục truyền thừa đến nay. Thiền Tông dòng Pháp Nhãn là do Sư Tổ Thiền Sư Văn Ích hiệu Tịnh Huệ đã khai sáng vào năm 885, và lần lượt truyền thừa đến vị Tổ đời thứ 98 là Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng

Thật là một vinh dự cao quý cho dân tộc Việt Nam chúng ta đã có một vị Thiền Sư thuộc dòng Nữ lưu được truyền thừa Tổ vị đời 98 dòng Pháp Nhãn. Trong Thiền Tông chỉ có 2 vị Thiền Sư thuộc phái Nữ đã làm sáng danh Thiền Môn. Đó là Thiền Sư Ni Liễu Nhiên còn gọi là Mạt Sơn, đệ tử của Thiền Sư Đại Ngu. Ngài Quán Khê Đại Sư tuy là đệ tử của ngài Lâm Tế, nhưng đã đắc pháp với Thiền Sư Ni Liễu Nhiên. Còn vị thứ hai chính là Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng Đệ tử truyền thưà dòng Lâm Tế và Vị Tổ đời 98 dòng Pháp Nhãn.

Vào năm 1964, lúc Thiền Sư Ni mới 8 tuổi đã có thắng duyên đặc biệt gặp Sư Phụ Thiền Tông là vị Tổ đời 97 dòng Thiền Pháp Nhãn tại Bình Định. Thiền Sư Ni đả thọ giới pháp từ vị Thiền Sư nầy.Vị Thiền Sư gốc Trung Hoa đã chỉ dạy tối thượng chỉ quán Thiền cho Thiền Sư Ni cùng với hơn 100 đệ tử khác. Năm 15 tuổi sau khi nhập đại định 49 ngày trong hang động  Thiền Sư Ni đã được Sư Phụ ấn chứng .Đến năm 18 tuổi Thiền Sư Ni đã Thọ Đại Giới Đàn và được truyền Tổ Vị đời thứ 98 dòng Thiền Tông Pháp Nhãn .Sư Phụ ấn ký cho nhập Pháp Giới để viên mãn công hạnh.

Vì tuổi đời còn trẻ, tuy tâm đã có sở đắc nhưng chưa hiểu tận cùng pháp thế gian nên Thiền Sư Ni đã được Sư Phụ chỉ định cho nhập pháp giới, tham học các pháp thế gian để sau này duy trì Phật giáo Thiền Tông dòng Pháp Nhãn không cho gián đoạn. Năm 1990, khi thấy duyên đời đã mãn, Thiền Sư Ni đã chuyển Đại Bi Tâm vào biển khổ cứu độ chúng sinh.

Thiền Sư Ni đã dựng lập Quán Thế Âm Thiền Thất, sau trở thành Quán Thế Âm Thiền Viện là một Đạo tràng để phổ biến Phật giáo Thiền Tông. Số người đến thọ giới và học đạo từ từ gia tăng nên Thiền Viện được trùng tu và mở rộng. Hiện tại Thiền Viện đã có nhiều vị Tu Sĩ , Thiền Sĩ , Bồ Tát tại gia và các Cư Sĩ theo tu học và hộ trì Chánh Pháp Quý Vị muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc Thiền Tông xin liên lạc Vị Trụ Trì để được biết thêm chi tiết rỏ ràng về sự tu học.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô lịch Đại Tổ Sư 

 

Tổ Thứ Nhất Ngài Ma Ha Ca Diếp
Ngài A Nan Tôn Giã
Ngài Thương Na Hoà Tu
Ngài Ưu Ba Cúc Đa
Ngài Đề Đa Ca
Ngài Di Giá Ca
Ngài Bà Tu Mật Đa
Ngài Phật Đà Nan Đế
Ngài Phục Đà Mật Đa
Ngài Hiếp Tôn Giả
Ngài Phú Na Dạ Xa
Ngài Mã Minh Đại Sĩ
Ngài Ca Tỳ Ma La
Ngài Long Thọ Đại Sĩ
Ngài Ca Na Đề Bà
Ngài La Hầu La Đa
Ngài Tăng Già Nan Đế
Ngài Già Gia Xá Đa
Ngài Cưu Ma La Đa
Ngài Xà Da Đa
Ngài Bà Tu Bàn Đầu
Ngài Ma Noa La
Ngài Hạc Lặc Na
Ngài Sư Tử Tôn Giả
Ngài Bà Xà Tư Đa
Ngài Bất Như Mật Đa
Ngài Bát Nhã Đa La
Ngài Bồ Đề Đạt Ma
Ngài Huệ Khả Đại Sư
Ngài Tăng Xán Đại Sư
Ngài Đạo Tín Đại Sư
Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư
Ngài Huệ Năng Đại Sư 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.